Regulamin

How works this Megadrop?

It's very simple. In Joomla Backend you can turn this on or off. If Megadrop is activated simply place one or more Modules inside it, the positions are megadrop1, megadrop2, megadrop3 and megadrop4

» Read More

Tab1
Tab2
Tab3
  • Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur blandit tempus porttitor. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

  • Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Curabitur blandit tempus porttitor. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

  • Curabitur blandit tempus porttitor. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.


REGULAMIN UDZIELANIA I UŻYTKOWANIA
LICENCJI APLIKACJI OSBROKER.COM

 

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

 

1.      Regulamin określa zasady udzielania i użytkowania licencji Aplikacji osBroker.com Future-Soft sp. z o.o. użytkownikom Internetu, w tym przedsiębiorcom zajmującym się usługami spedycyjnymi, polegającej na korzystaniu z możliwości generowania etykiet.

2.      Warunkiem uzyskania prawa do użytkowania Aplikacji osBroker.com jest odpłatne nabycie licencji.

 

2.      DEFINICJE.

 

1.      Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

1.1.                     Producent/Licencjodawca – Future-Soft sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495622, posiadająca numer NIP: 5993169906, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.2.                     Przedmiot licencji prawo do użytkowania Aplikacji osBroker.com zwaną dalej Aplikacją.

1.3.                     Użytkownik - Broker, osoba prawna a także każda osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji.

1.4.                     Broker — przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie usług spedycyjnych lub transportowych, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z Future-Soft sp. z o.o. umowę licencji Aplikacji.

1.5.                     Konto Brokera/Użytkownika — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony na rzecz Brokera umożliwiający korzystanie z Aplikacji i gromadzący informacje na temat jej korzystania. Dostęp do Konta zapewnia podany unikalny login i hasło.

1.6.                     Klucz Licencyjny - kod generowany przez Producenta umożliwiający użytkowanie Aplikacji.

1.7.                     Opłata licencyjna – miesięczna opłata dokonywana przez Brokera lub Użytkownika na rzecz Future-Soft sp. z o.o. z tytułu udostępnienia i użytkowania licencji Aplikacji.

1.8.                     Cennik — zestawienie ustalanych przez Future-Soft sp. z o.o. opłat za korzystanie z licencji Aplikacji określający przedziały cenowe, od których wysokości uzależniona jest ilości etykiet, możliwych do generowania przez Brokera lub Użytkownika w danym okresie rozliczeniowym.

1.9.                     API Aplikacji (ang. Application Programming Interface) Interfejs Programistyczny Aplikacji - sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe/Aplikacje komunikują się między sobą.

1.10.                 Wtyczka moduł e-commers lub przyłączenie z daną platformą e-commers łącząca Użytkowników z Brokerem.

1.11.                 Aplikacja – system oprogramowania umożliwiający Brokerom i innym Użytkownikom korzystanie z Aplikacji obejmujący Wtyczki lub przyłączenie z daną platformą e-commers.

1.12.                 Regulamin Regulamin udzielania i użytkowania licencji Aplikacji.

 

3.      WARUNKI KORZYSTANIA Z LICENCJI APLIKACJI.

 

1.      Niniejsze warunki licencji stanowią̨ prawnie wiążącą umowę̨ pomiędzy Licencjobiorcą a Producentem

2.      Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania Aplikacji przez Licencjobiorcę.

3.      Producent udziela licencji na użytkowanie Aplikacji Licencjobiorcy.

4.      Jedynym właścicielem Aplikacji, w tym Wtyczek i przyłączeń z Aplikacją oraz związanych z nimi praw autorskich jest Producent.

5.      Nazwa Aplikacji osBroker.com oraz nazwy jego poszczególnych aktualizacji, a także nazwa (firma) Producenta i firm współpracujących, są znakami towarowymi w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa przysługującymi Producentowi. Kopiowanie, usuwanie, modyfikowanie lub każde inne wykorzystywanie znaków towarowych inne niż wynikające ze zgodnego z niniejszymi Warunkami Licencji jest zakazane i może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną. Powyższe stosuje się odpowiednio do znaków towarowych i nazw własnych osób trzecich ujawnionych w Aplikacji, Dokumentacji i innych materiałach dołączonych do Aplikacji.

6.      Warunkiem uzyskania licencji jest uiszczenie przez Licencjobiorcę̨ opłaty licencyjnej na rzecz Producenta. Brak zapłaty pełnej należności z tytułu zakupu licencji równoznaczny jest z nielegalnym użytkowaniem Aplikacji.

7.      Licencja udzielana jest na okres 30 dni, z zastrzeżeniem przypadku kiedy Licencjobiorca wykupuje dłuższy okres licencji. Termin pierwszej licencji jest wydłużony o czas niezbędny na dokonanie przyłączenia z Aplikacją.

8.      Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem aktywacji Aplikacji.

9.      Okres ważności Licencji wynosi 6 miesięcy od dnia jej zakupu. Po okresie ważności Licencja wygasa i nie ma możliwości jej aktywacji.

10. Liczba etykiet określona w danym pakiecie jest dostępna dla Licencjobiorcy przez czas trwania licencji.

11. Broker lub Użytkownik jest uprawiony do zakupu więcej niż jednej licencji.

12. Etykiety niewykorzystane w okresie trwania licencji nie przechodzą na okres następnej licencji.

13.  Licencjobiorcy w przypadku nie wykorzystania zakupionego pakietu nie przysługuje roszczenie o obniżenie ceny za udostępnienie licencji za dany okres rozliczeniowy.

14. Na Licencjobiorcy spoczywa obowiązek ochrony Aplikacji przed użyciem go przez osoby trzecie.

15.  Licencjobiorca posiada prawo do:

a.        instalacji i użytkowania Wtyczek na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych w ramach jego struktury organizacyjnej,

b.        wykonania na własny użytek dowolnej liczby kopii zapasowych Wtyczek.

16. Licencjobiorca nie ma prawa do:

1.1.a.     ujawniania osobom trzecim informacji technicznych dotyczących Wtyczek,

1.1.b.    dekompilacji i deasemblacji Wtyczek oraz do wykorzystania jakiejkolwiek ich części do celów innych, niż̇ zostało to przewidziane,

1.1.c.     odstępowania, zbywania, kopiowania, wynajmowania bądź́ wydzierżawiania Wtyczek lub jakiejkolwiek ich części osobom trzecim bez zgody Producenta,

1.1.d.    obsługiwania za pomocą̨ Wtyczek większej ilości przedsiębiorstw, niż̇ wynika to z zakupionego wariantu.

17. Broker i Użytkownik zobowiązuje się̨ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mogłyby zaszkodzić́ interesom Producenta.

18. W przypadku niestosowania się̨ do niniejszych warunków licencji, wszystkie zobowiązania Producenta wobec Licencjobiorcy wygasają̨ w trybie natychmiastowym.

19. Producent nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań́ Licencjobiorcy w konkretnym zastosowaniu Aplikacji. W interesie Licencjobiorcy leży zapoznanie się̨ z wszystkimi możliwościami Aplikacji.

20. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej, ani żadnej innej, w stosunku do Użytkownika. Producent w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody: straty finansowe, utratę̨ danych, uszkodzenie programu lub sprzętu oraz inne przypadkowe lub nieprzypadkowe szkody powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania Aplikacji przez Licencjobiorcę̨.

21. Producent nie odpowiada za wadliwe działanie Aplikacji ani brak dostosowania Aplikacji do potrzeb Brokera lub Użytkownika.

22. Producent nie odpowiada za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem Aplikacji przez Brokera lub Użytkownika.

 

4.      ZAWARCIE UMOWY.

 

1.      Aktywacja konta Brokera lub Użytkownika następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1.1.                     Poprawnego zgłoszenia Konta Brokera,

1.2.                     Akceptacji treści Regulaminu,

1.3.                     Zaksięgowania opłaty licencyjnej na rachunku bankowym Producenta.

2.      Broker oraz Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych firmowych/osobowych i teleadresowych zawartych w ustawieniach Konta Brokera/Użytkownika.

3.      Broker oraz Użytkownik dla prawidłowego wykonania przyłączenia z Aplikacją zobowiązany jest do udostępnia Producentowi swojego API Aplikacji, poprzez które dokonywane jest przyłączenie Aplikacją. Warunkiem rozpoczęcia dokonywania przyłączenia przez Producenta jest zaksięgowanie opłaty licencyjnej na rachunku bankowych Producenta.

4.      W przypadku, gdy Broker lub Użytkownik nie posiada API Aplikacji możliwe jest jego stworzenie przez Producenta, którego koszt ustalany jest indywidualnie i nie jest wliczony w opłatę licencyjną.

5.      Broker lub Użytkownik w ramach Licencji może posługiwać się w aplikacji indywidualnym logiem lub dostosować aplikację do swoich indywidualnych potrzeb.  Koszt dodatkowych usług stworzonych przez Producenta ponosi Broker lub Użytkownik, które to koszty są ustalane indywidualnie i nie są wliczone w opłatę licencyjną.

6.      Broker ma prawo do udostępniania swoim Klientom aplikacji celem jej korzystania.

7.      Broker dla swoich użytkowników może tworzyć konta w Aplikacji potrzebne do zarządzania portalami aukcyjnymi i dokonać przyłączenia konta klienta do Aplikacji, jeżeli zakupiony pakiet je obejmuje.

8.      Szybkość́ działania Aplikacji zależy od ilości  mocy obliczeniowej serwera Brokera, Użytkownika lub Producenta oraz od szybkości działania API Brokera lub Użytkownika, za których działanie Producent nie ponosi odpowiedzialności.

9.      Producent nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Brokera lub Użytkownika innym użytkownikom Aplikacji celem z korzystania z niej lub serwerów, z których korzysta Producent.

 

5.      ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 

1.      Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Brokerów lub Użytkowników umów zawartych w związku z Aplikacją, jak również za następstwa działań podjętych przez Brokera, Użytkownika lub osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2.      Future-Soft sp. z o.o. ma prawo do niezwłocznego usunięcia Konta Brokera lub Użytkownika, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności, gdy zawiera treści:

2.1.                     Powszechnie uznane za obraźliwe,

2.2.                     Noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

2.3.                     Szkodzące Future-Soft sp. z o.o. lub innym podmiotom,

2.4.                     Wprowadzające w błąd.

We wskazanych powyżej przypadkach Brokerowi lub Użytkownikowi  nie przysługuje rekompensata z tytułu usuniętego Konta.

3.      Future-Soft sp. z o.o. nie odpowiada ponadto za:

3.1.                     Brak realizacji zlecenia Brokera lub Użytkownika.

3.2.                     Błędne dane zawarte w zleceniu.

3.3.                     Realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji Brokera lub Użytkownika względem jego Klientów.

3.4.                     Składane przez Brokera lub Użytkownika oświadczenia drugiej stronie zlecenia.

3.5.                     Działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Future-Soft sp. z o.o.

3.6.                     Działanie siły wyższej.

4.      Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Aplikacji stanowią przedmiot praw wyłącznych Future-Soft sp. z o.o. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

6.      OPŁATA LICENCYJNA.

 

1.      Z tytułu udostępnienia licencji Aplikacji Producentowi należy się opłata według Cennika dla Brokerów lub Użytkowników stanowiącego Załącznik nr 1 i nr 2 dla Regulaminu.

2.      Do opłaty licencyjnej netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3.      Faktury wystawiane są z użyciem danych Brokera lub Użytkownika zamieszczonych na Koncie Brokera/Użytkownika przekazanych Producentowi celem wystawienia faktury. Zmiana danych do faktury jest możliwa przez zmianę danych w Koncie Brokera/Użytkownika lub przez powiadomienie Producenta drogą e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.      Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

5.      Broker, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej zobowiązany jest do zgłoszenia Producentowi żądania przesłania faktury w formie papierowej w dniu dokonania zakupu.

 

7.      PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ.

 

1.      Future-Soft sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

2.      Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.

3.      Broker lub Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podane przez siebie adresy poczty elektronicznej wysyłanych przez Future-Soft sp. z o.o.

4.      Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje dotyczące etykiet, a także usług wykonanych w ramach Aplikacji.

5.      Dane Użytkowników Producent przechowuje przez okres 60 dni, następnie dane są archiwizowane.

 

8.      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 

1.      Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego umowy licencji przez Future-Soft sp. z o.o. najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia licencji.

2.      Reklamacje należy zgłaszać Future-Soft sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub listem poleconym na adres Future-Soft sp. z o.o. z dopiskiem "Reklamacje umowa licencji".

3.      Reklamacja powinna zawierać dane Brokera (imię, nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), dane Użytkownika, którego dotyczy reklamacja a także okoliczności uzasadniające reklamację.

4.      Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

5.      Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Future-Soft sp. z o.o. zwróci się do Brokera lub Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.

6.      Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Future-Soft sp. z o.o. zawiadomi o tym Brokera lub Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.

7.      O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Future-Soft sp. z o.o.

8.      Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Brokera lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.

 

 

9.      ZMIANY REGULAMINU.

 

1.      Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Future-Soft sp. z o.o. O zmianach i o terminach ich obowiązywania Future-Soft sp. z o.o. poinformuje Użytkowników na swojej stronie internetowej lub drogą elektroniczną.

2.      Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej lub poinformowania drogą elektroniczną Użytkowników. Licencje udostępnione przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.

3.      O zmianach Regulaminu i możliwości ich akceptacji Broker lub Użytkownik będzie powiadomiony w formie e-mailowej na wskazany przez Brokera lub Użytkownika adres e-mail. Za akceptację zmian uważa się także zawarcie nowej umowy licencji.

4.      W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Broker powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. które będzie skutkować rozwiązaniem umowy z Future-Soft sp. z o.o. z dniem wygaśnięcia licencji.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1.      Wszelkie uzgodnienia dokonane pomiędzy Producentem a Licencjobiorcą dotyczące zakresu licencji spoza wskazanymi w cenniku oraz uzgodnione indywidualnie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.      Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Licencjobiorcą a Future-Soft sp. z o.o., której przedmiotem jest licencja na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

4.      Wszelkie spory związane z licencją będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Future-Soft sp. z o.o.

5.      Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6.      Dopuszcza się możliwość korespondencji pocztą e-mail na potrzeby związane z realizacją umowy licencji.

 

ZAŁĄCZNIKI.

  • Załącznik nr 1 Cennik dla Brokerów.
  • Załącznik nr 2 Cennik dla Użytkowników.
  • Załącznik nr 3 Polityka prywatności.

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 CENNIK DLA BROKERÓW.

Pakiety

Podstawowy

Rozszerzony

*Cena pierwszej licencji

***

***

*Każda następna licencja

***

***

Dostępne wtyczki

Magento, Zencart, Opencart, PrestaShop, WooCommerce, VirtueMart, osCommerce,
Sote

Magento, Zencart, Opencart, PrestaShop, WooCommerce, VirtueMart, osCommerce,
Sote, Allegro, **Shoper, **Magento 2, **IAI Shop, **Ebay

Czas trwania licencji

30 dni

30 dni

Czas ważności licencji

6 x 30 dni

6 x 30 dni

Planowana liczba wtyczek

10

20

Miesięczny limit etykiet

10 000

30 000

Generowanie etykiet z e-sklepu

Tak

Tak

Tworzenie listów przewozowych z e-sklepów

Tak

Tak

Powiadomienia e-mail o kończącym się limicie etykiet

Tak

Tak

Powiadomienia e-mail o napływających zamówieniach/etykietach

Tak

Tak

Powiadomienia o błędach podczas tworzenia etykiet

Tak

Tak

Obsługa dodatkowych usług kurierów

Tak

Tak

Wybieranie paczkomatów InPost z mapy

Tak

Tak

Możliwość tworzenia kont dla
e-sklepów z panelu brokera

Nie

Tak

**Integracja eBay.pl

Nie

Opcja dostępna na początku 2016 r.

**Integracja z Aukro.cz, Aukro.ua, Vatera.hu, Molotok.ru, eBay.de, Amazon.co.uk

Nie

Nie

Wszystkie podane ceny są cenami netto.
* - Podana kwota nie dotyczy integracji z niestandardowym API lub braku API brokera. W tych przypadkach koszt rozszerzenia licencji jest wyceniany indywidualnie.
** - Oznacza iż prace nad daną integracją są w toku i niebawem zostaną ukończone. Zastrzegamy sobie prawo zmiany wtyczki, bez gwarancji wejścia do produkcji.
*** - Ceny ustalane indywidualnie na życzenie klienta, w tym celu należy wysłać zapytanie na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 2 CENNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW.

Obecnie obsługujemy tylko firmy - cennik powstaje.

 

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 3 POLITYKA PRYWATNOŚCI.

1.      Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) jest Future-Soft sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Gosławicka 2/215, 45-446 Opole wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495622,

2.      Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem ___________.

3.      Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z Umową, dla potrzeb niezbędnych do realizacji jej postanowień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

4.      Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Future-Soft sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Future-Soft sp. z o.o. usług oraz w celu ich realizacji.

5.      Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Future-Soft sp. z o.o. za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Future-Soft sp. z o.o., a także związanych ze świadczeniem usług przez Future-Soft sp. z o.o. Zgoda może być przez Użytkownika w każdym czasie odwołana.

6.      Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych mechanizmów Aplikacji wymaga od Użytkowników wypełnienia formularza kontaktowego. W formularzu kontaktowym zamieszczane są, poza informacjami dotyczącymi wybranej przez Użytkownika opcji lub usługi, informacje o zainteresowanym Użytkowniku: nr telefonu i adres e-mail.

7.      Future-Soft sp. z o.o. zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

8.      W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Future-Soft sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Future-Soft sp. z o.o. danych osobowych innemu niż Future-Soft sp. z o.o. administratorowi danych.

9.      Future-Soft sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Future-Soft sp. z o.o. jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Future-Soft sp. z o.o. lub jeśli Future-Soft sp. z o.o. otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Future-Soft sp. z o.o. podmiotom trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji tych usług świadczonych na rzecz Użytkowników Aplikacji.

11. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Future-Soft sp. z o.o. przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

12. W przypadku uzyskania przez Future-Soft sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Future-Soft sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

13.  Future-Soft sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. Future-Soft sp. z o.o. stosuje pliki "cookies" dane informatyczne. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających Aplikację, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Aplikacji. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Aplikacji może jednak spowodować pewne utrudnienia.

15. Producent stosuje cookies „sesyjne”, google analytics, dane geograficzne, wersja przeglądarki -  pliki tymczasowe ,przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

16.  Dane Użytkowników będących wyłącznie klientami Brokera lub Użytkownika administrowane są przez danego Brokera lub Użytkownika.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 16-11-2015 - Wersja 1.1

Backend Options

See here all the options you can set in the Joomla Backend of this Theme.

Backend Options

×

Logowanie×

Rejestracja


Zarejestruj się aby korzystać z udogodnień i możliwości jakie daje osBroker.  or   Login
×